Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036 – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036

Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036

IIG Việt Nam

  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036

Phúc Lợi

Nộp hồ sơ
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Hồng Nhung – hongnhung7886@gmail.com – 0947897036