CV Đạt – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Lê Thị Chung – lechung2310@gmail.com – 0376317939