CV Đạt – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên điều phối dự án – Đoàn Thảo My – my.doanthao@gmail.com – 0969466680