CV Không đạt – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Nguyễn Thị Kim Liên – kimlien1410@gmail.com – 0986190295