CV Không đạt – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Nhân viên dịch vụ khách hàng (Call center) – Trần Thị Trang – tr.trang203@gmail.con – 0372987344