Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195 – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195
Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195

Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195

IIG Việt Nam

  • Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195
  • Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195
  • Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195
  • Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195

Phúc Lợi

Nộp hồ sơ
Chuyên viên Nhân sự – Đào tạo – Bùi Thị Thuỳ Giang – giangbuithuy@gmail.com – 0945253195