Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954 – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954

Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954

IIG Việt Nam

  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954

Phúc Lợi

Nộp hồ sơ
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Mỹ Hằng – hangnm1706@gmail.com – 0326301954