Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882 – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882

Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882

IIG Việt Nam

  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882
  • Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882

Phúc Lợi

Nộp hồ sơ
Phó phòng Nhân sự (Tuyển dụng – Đào tạo) – Nguyễn Thị Quỳnh – quynhnt06@gmail.com – 0923532882