Hà Nội – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Nhân viên Hành chính Lễ tân