Giáo dục/Đào tạo – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên Phát triển chương trình tiếng Anh (P. Dự án)