Hoạch định/Dự án – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Trợ lý Phó Tổng Giám đốc