Luật/Pháp lý – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Trưởng nhóm pháp chế và tài liệu hệ thống