Quản lý chất lượng – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng