Quản lý điều hành – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Trưởng phòng Hành chính