Thư ký/Trợ lý – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Trợ lý Phó Tổng Giám đốc