Hành chính/Văn phòng – Tuyển dụng IIG Việt Nam
Chuyên viên Phát triển chương trình tiếng Anh (P. Dự án)